Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Yala of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
2

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

1.นายสมปอง    ขันคลาย        2545  ถึง  มกราคม  2547
2.นายวิวัฒน์  เจริญสืบสกุล     กรกฎาคม 2547  ถึง  เมษายน  2548
3.นายชวลิต  อุรพีพัฒนพงศ์    เมษายน  2548  ถึง  พฤศจิกายน  2548
4.นายเยื้อ  วรรณบวร              พฤศจิกายน  2548  ถึง  กันยายน  2549
5.นายอนันต์  พรหมดนตรี       ตุลาคม  2549  ถึง  มกราคม  2551
6.นายขจรศักดิ์  ละอองเทพ    มิถุนายน  2551  ถึง  พฤษภาคม  2554
7.ดร.กมลไชย  คชชา             กรกฎาคม  2554  ถึง  เมษายน  2555
8.นายสมาน  สะแต                พฤษภาคม  2555  ถึง  พฤษภาคม  2559
9.นายจิระพงษ์  คูหากาญจน์   กันยายน  2559  ถึง กรกฎาคม 2560
10. นายปรีชา  โตมี                พฤษภาคม 2561 ถึง

11. นายสามารถ  ศรีขุนหวาน   พฤศจิกายน 2562 ถึง