Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yala

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
2

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

หน้าที่และอำนาจ

 (1)การอนุญาต  ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาตอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการกรมป่าไม้และกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

(2)การอนุญาต  ตรวจสอบ  ควบคุมการมีและใช้เลื่อยยนต์    ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยยนต์และกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

(3)การอนุญาต   ตรวจสอบ  ควบคุมการทำไม้สวนป่า  ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

(4)รับคำขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รับคำขอตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผ่านทางหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

(5)จัดทำแผนและบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและที่ดินในระดับจังหวัด

(6)ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(7)ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก

(8)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย