Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yala

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
4

คู่มือการปฏิบัติงาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 มิ.ย. 64

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

9 มิ.ย. 64

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

9 มิ.ย. 64

ระเบียนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการออกตรวจสอบสถานที่เพิ้อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

9 มิ.ย. 64

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่อใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ.2562

9 มิ.ย. 64

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. 2559

9 มิ.ย. 64

กฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556

9 มิ.ย. 64

กฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556

9 มิ.ย. 64

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2