Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Yala of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น ทสจ.

ดูทั้งหมด
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา โดยส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดยะลา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านท่าสาป เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดยะลา ณ ตลาดท่าแพ บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาเรื่องการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และกิจกรรมฐานความรู้ เรื่องปัญหาหมอกควันและอากาศพิษ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การจัดการของเสียอันตรายชุมชน และการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยร่วมบูรณาการกับเทศบาลตำบลท่าสาป องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา โดยส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดยะลา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านท่าสาป เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดยะลา ณ ตลาดท่าแพ บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาเรื่องการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และกิจกรรมฐานความรู้ เรื่องปัญหาหมอกควันและอากาศพิษ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การจัดการของเสียอันตรายชุมชน และการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยร่วมบูรณาการกับเทศบาลตำบลท่าสาป องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

-

26 มิ.ย. 63

ข่าวประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ตามที่จังหวัดยะลา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ได้มีประกาศจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ตามที่จังหวัดยะลา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ได้มีประกาศจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

-

29 มิ.ย. 63