Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Yala of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดยะลา และร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดยะลา ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านกูวา ตำบลหัวยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมีนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน นายมะซอดี มะลี ประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอกรงปินังกล่าวรายงาน โดยมีส่วนราชการในพื้นที่อำเภอกรงปินัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดยะลา คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดยะลา สมาชิกเครือข่าย ทสม. อำเภอกรงปินัง หน่วยทหาร เจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่ ร่วมปรับปรุงฝายมีชีวิตบ้านกูวา และร่วมเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดยะลา และร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดยะลา ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านกูวา ตำบลหัวยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมีนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน นายมะซอดี มะลี ประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอกรงปินังกล่าวรายงาน โดยมีส่วนราชการในพื้นที่อำเภอกรงปินัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดยะลา คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดยะลา สมาชิกเครือข่าย ทสม. อำเภอกรงปินัง หน่วยทหาร เจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่ ร่วมปรับปรุงฝายมีชีวิตบ้านกูวา และร่วมเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ

-

แกลเลอรี่