Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Yala of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา โดยส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดยะลา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านท่าสาป เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดยะลา ณ ตลาดท่าแพ บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาเรื่องการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และกิจกรรมฐานความรู้ เรื่องปัญหาหมอกควันและอากาศพิษ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การจัดการของเสียอันตรายชุมชน และการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยร่วมบูรณาการกับเทศบาลตำบลท่าสาป องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา โดยส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดยะลา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านท่าสาป เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดยะลา ณ ตลาดท่าแพ บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาเรื่องการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และกิจกรรมฐานความรู้ เรื่องปัญหาหมอกควันและอากาศพิษ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การจัดการของเสียอันตรายชุมชน และการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยร่วมบูรณาการกับเทศบาลตำบลท่าสาป องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

-

แกลเลอรี่